PARAPIJOS CHORAI

„Tikinčiųjų tarpe specialią liturginę funkciją turi choras. Jis turi tinkamai atlikti visus jam priklausančius giedojimus, atsižvelgiant į įvairias jų rūšis, ir palengvinti tikintiesiems aktyviai prisidėti prie giedojimo. Kas pasakyta apie chorą, atitinkamai galioja ir kitiems muzikams, ypač vargonininkui.“ (Romos Mišiolas. 63)

Parapijoje veikia:

  • Vaikų ir jaunimo choras, veikiantis nuo 1990 m.
  • Suaugusiųjų choras:

1989 metais Elektrėnuose įrengus koplyčią, Elektrėnų gyventojai, iki tol lankę Vievio ir Kietaviškių parapijas, giedoję šių bažnyčių choruose, susijungė ir dar kanoniškai neįsteigus Elektrėnų parapijos, pradėjo giedoti koplyčioje.

Šiuo metu parapijoje gieda

Adelė Rumsevičienė
Aldona Frejuvienė
Anelė Drulienė
Angelė Morkūnienė
Dalia Butrimavičienė
Danutė Sabonienė
Elytė Sederavičienė
Genė Katukevičienė
Jadvyga Chveduk
Jadvyga Patalavičienė
Jomantas Žemaitis
Laima Gurskienė
Liuda Umbrasienė
Marytė Sinkevičienė
Marytė Zernajeva
Onutė Barauskienė
Onutė Kanevičienė
Pranciškus Jalmokas
Rima Baltrušaitienė
Stasė Kacevičienė
Vidmantas Tekorius
Vladas Chveduk

Pirmieji parapijos choristai

Elytė Sederavičienė
Genė Katukevičienė
Jadvyga Chveduk
Jadvyga Patalavičienė
Jomantas Žemaitis
Laima Gurskienė
Liuda Umbrasienė
Marytė Sinkevičienė
Marytė Zernajeva
Onutė Barauskienė
Onutė Kanevičienė
Pranciškus Jalmokas
Rima Baltrušaitienė
Stasė Kacevičienė
Vidmantas Tekorius

Anapilin iškeliavę parapijos choristai

Alberta Steponavičienė
Albertas Pupalaigis
Albinas Virbalas
Antanina Gribauskienė
Bronislovas Chveduk
Danutė Katkauskienė
Eugenija Krajauskienė
Jadvyga Kančiauskienė
Janina Rinkevičienė
Jonas Katkauskas
Julius Jurgaitis
Juozas Bartkevičius
Juozas Pupininkas
Juozas Zykus
Kazimieras Petrauskas
Leopoldas Linauskas
Marytė Kučinskienė
Ona Bundzienė
Povilas Senovaitis
Pranas Daugirdas
Pranas Šerepeika
Stasys Armonas
Vanda Strunkienė
Vanda Šeškevičienė
Vincas Juškevičius
Vytautas Milkaitis

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės Parapijos choristai yra giedoję šiose bažnyčiose:

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje, Kietaviškių Švč. Trejybės bažyčioje, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apreiškimo koplyčioje, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedros, Teofilio Matulionio koplyčioje, Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, Žiežmarių Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje, Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, Joniškio Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje, Punsko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčioje, Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Ceikinių Šv. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje.


Elektrėnų kamerinis choras „Salve“

Choro įkūrėja ir ilgametė vadovė Regina Bartkienė pasakoja: „1995 metų sausio mėn. Elektrėnų maldos namų vargonininkas Ričardas Navickas pakvietė mane dirbti chormeistere jo vadovaujamame parapijos chore. Ruošėme Leonido Abario sukurtas Mišias Nr. 5. Gavome iš Kaišiadorių vyskupijos sudarytą  Pivašiūnų atlaidų repertuarą, skirtą vyskupijos jungtiniam chorui. Kadangi vargonininkas atsisakė jį rengti, ėmiausi iniciatyvos mokyti chorą viena. Prieš pat atlaidus vargonininkas išėjo iš darbo, likau laikinai dirbti su choru. Taip ,,laikinai“ tapo ,,nuolat“. Choro repertuarą sudarė nesudėtingos giesmelės, o su esamais giedoriais paruošti ir atlikti sudėtingesnius kūrinius nebuvo galimybių, todėl pradėjau burti kamerinį chorą. Iš pradžių pakviečiau giedoti tuos dainininkus, kuriuos gerai pažinojau, dirbdama koncertmeistere Juliaus ir Ritos Jurgaičių vadovaujamuose choruose Elektrėnų kultūros namuose.“

Taigi 1995 metų rugsėjo 18 dieną, ruošdamasis Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konsekravimui, choras „Salve“ pradėjo savo veiklą kaip Elektrėnų bažnyčios kamerinis choras. 

1995 metų gruodžio 15 dieną Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ vidurinėje mokykloje įvyko pirmasis koncertas. Jame skambėjo 3 dalys iš L. Abario Mišių Nr. 5 ir 8 giesmės. Choras palengva plėtė savo repertuarą, nuosekliai papildydamas jį vis sudėtingesniais kūriniais. Nuo tada kolektyvas nuolat gieda savo bažnyčioje. Be sakralinės veiklos, „Salve“ aktyviai dalyvavo Elektrėnų savivaldybės kultūrinėje veikloje: rengė teminius koncertus miesto visuomenei,  buvo ir yra daugelio Elektrėnų kultūros centro renginių dalyvis.

2018 metais chorui vadovavo Asta Balnionytė-Grajevsk, o nuo 2018 metų liepos mėn. choro vadovės pareigas eina Elektrėnų bažnyčios vargonininkė Rūta Striškaitė.

Elekterėnų kameriniame chore „Salve“ gieda

Aldona Akelienė
Antanas Adomaitis
Beatričė Jaroševičienė
Bronė Vasiliauskienė
Diana Norušienė 
Edita Krajauskaitė- Zaks
Joana Ramanauskienė
Jonas Alimas
Jūratė Volungevičienė
Laisvydas Valinčius
Leta Gedutienė
Liudas Speičys
Nijolė Lankutienė
Raimonda Raudoniūtė
Regina Kmieliauskienė
Rita Rumševičienė
Romas Krukonis
Vydmantas Cipkūnas

Per 24 savo kūrybos metus choras koncertavo Molėtų, Anykščių, Dotnuvos, Paberžės, Jiezno, Linkuvos, Kaltinėnų, Ariogalos, Kernavės, Semeliškių, Onuškio, Kaltanėnų, Čiobiškio, Liubavo, Dusmenų, Širvintų, Tytuvėnų, Šiaulių, Druskininkų, Vievio, Kamajų, Sintautų, Pivašiūnų, Alytaus, Freiburgo (Vokietija), Olsbacho (Vokietija), Poprado (Slovakija), Šventaliepės (Lenkija), Getšvaldo (Lenkija), Prahos (Čekija) bažnyčiose, Žemaičių Kalvarijos mažojoje bazilikoje, Kaišiadorių katedroje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Taip pat dalyvavo sakralinės muzikos festivaliuose „Laudate“ (Tytuvėnai), „ žiūgaukim, aleliuja...“ (Marijampolė), „Giesmė – 2014“ (Sintautai), Šv. Cecilijos garbei skirtame festivalyje (Elektrėnai), vokalinių ansamblių festivalyje „Iš širdies į širdį“, Rytų Lietuvos krašto festivalyje „Rudens noktiurnas“, Vievyje vykusiame chorų festivalyje, skirtame Aldonai Pulauskienei atminti, Zarasų regioninėje dainų šventėje, Pilypavo (Lenkija) miesto šventėje, festivalyje-konkurse „Kur aukštas klevas“, solistų ir ansamblių festivalyje „Vieversija 2017“ (Vievis), Tarptautiniame chorų ir orkestrų festivalyje „Birštonas cantat“ (Birštonas), tarptautiniame chorų festivalyje „Prague Summer Choral Meeting 2016“ (Praha), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ (2009 m.), Lietuvos dainų šventėje „Čia – mano namai“ (2014 m.), Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ (2018 m.).

Choras „Salve“ kas antrą sekmadienį ir švenčių dienomis gieda Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje.