KUNIGYSTĖS (ŠVENTIMŲ) SAKRAMENTAS

"Kunigystės šventimų sakramentą sudaro trys laipsniai – diakonatas, kunigystė ir vyskupystė; šis sakramentas įgalina vykdyti apaštalams Viešpaties Jėzaus patikėtą tarnystę – ganyti jo kaimenę Šventosios Dvasios galia ir pagal jo širdį. Būtent ganyti Jėzaus kaimenę ne žmogiškosiomis jėgomis ar savo galia, bet Šventosios Dvasios galia ir pagal jo širdį, Jėzaus širdį, kuri yra mylinti širdis. Kunigas, vyskupas, diakonas turi su meile ganyti Viešpaties kaimenę. Priešingu atveju to niekam nereikia. Šia prasme tarnautojai, kurie išrenkami šiai tarnystei ir įšventinami, tęsia laike Jėzaus buvimą, jei tai daro Šventosios Dvasios galia, Dievo vardu ir su meile."

Popiežius Pranciškus

Bendrosios audiencijos katechezė „Kunigystės tarnystė ir sakramentas

2014 m. kovo 26 d.


Kunigystės (Šventimų) sakramentas – tarnystė Bažnyčioje, skirta žmonėms ir Dievui. Nuo pat pradžios Kunigyste (Šventimais) buvo suteikiama trijų laipsnių – vyskupų, kunigų, diakonų tarnyba. Ji negali būti pakeista niekuo kitu Bažnyčioje. Be šios trejopos tarnybos negali būti Bažnyčios. (KBK 1593)

Kunigystės (Šventimų) sakramentą Bažnyčia teikia pakrikštytiems vyrams: kruopščiai ištyrus, ar jie tikrai tinkami Bažnyčios tarnybai. (KBK 1598)

Mūsų parapijoje vyrai ar jaunuoliai, jaučiantys pašaukimą į kunigystę, kreipiasi į parapijos kleboną. 

Pasiruošimas kunigystei vyksta kunigų seminarijose. Kaišiadorių vyskupijos kandidatai į kunigystę studijuoja Vilniaus kunigų seminarijoje.

Iš Elektrėnų parapijos kilę kunigai:

  • Kariuomenės ordinariato kurijos kancleris kun. kpt. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis; 
  • Vievio Šv. Onos parapijos vikaras kun. Povilas Tekorius;
  • Šiuo metu Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje kunigystei ruošiasi klierikas Edvardas Česonis.