ELEKTRĖNŲ PARAPIJA – VISUOTINĖS BAŽNYČIOS DALIS

Bažnyčia yra pakrikštytų tikinčiųjų bendruomenė. Katalikų Bažnyčią sudaro tikintieji, kurie jungiasi su Kristumi Tikėjimo Išpažinimu, Sakramentais ir bažnytinio valdymo ryšiais. Ji taip pat vadinama Visuotine Katalikų Bažnyčia. Katalikų Bažnyčiai vadovauja šv. Petro įpėdinis, Romos vyskupas, – Popiežius. Šiuo metu Katalikų Bažnyčiai vadovauja popiežius Pranciškus (Jorge Mario Bergoglio SJ).

Didžiąją katalikų daugumą sudaro lotyniškoji arba Vakarų apeigų Katalikų Bažnyčia. „Lotyniškoji“ – nes pagrindinė jos liturgijos kalba yra lotynų, nors po II Vatikano Susirinkimo leidžiama naudoti ir tautines kalbas. Lotynų arba Vakarų krikščionių (katalikų) Bažnyčioje dabar yra per 1,3 milijardo tikinčiųjų. 

Vietinė Bažnyčia 

Visuotinę katalikų bažnyčią sudaro Vietinės Bažnyčios. Dažniausiai tai būna vyskupijos. Lietuvoje yra dvi metropolijos (Kauno ir Vilniaus) ir karinis ordinariatas. Pagrindinės metropolijų vyskupijos vadinamos arkivyskupijomis. Lietuvoje yra septynios vyskupijos. Kauno metropolijai priklauso Kauno arkivyskupija, Telšių, Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijos. Vilniaus Metropolijai – Vilniaus arkivyskupija, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijos. Veikia karinis ordinariatas ir yra Asmeninės Prelatūros „Opus Dei“ bendruomenė. Šiose vyskupijose yra maždaug 2 mln. 350 tūkst. katalikų.

Kaišiadorių vyskupijabuvo įsteigta 1926 m., organizuojant Lietuvos Bažnytinę Provinciją. Ji yra mažiausia Lietuvos vyskupija; joje yra mažiau negu 100 tūkst. katalikų. Šiuo metu jos vyskupas-ordinaras yra vysk. Jonas Ivanauskas. 

Vyskupija padalinta į septynis dekanatus(teritorinius vikariatus): Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių, Merkinės, Molėtų ir Širvintų. Dekanatams vadovauja dekanai, kurių pagrindinė pareiga, pagal ordinaro nurodymus, rūpintis jam pavesto dekanato parapijų dvasiniu ir, šiam vykdyti reikalingu, materialiniu gyvenimu, koordinuoti parapijose dirbančių kunigų veiklą, atlikti atskirus vyskupo pavedimus dekanato teritorijoje. 

Antrasis Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis, kankinys, paskelbtas palaimintuoju. Taip pat dabartinėje vyskupijos teritorijoje yra gimęs palaimintasis išpažinėjas Mykolas Giedraitis ir keletą mėnesių Vytautavos parapijoje dirbęs palaimintasis kankinys kun. Jurij Kašyra.

Elektrėnų dekanatą sudaro Aukštadvario, Beižionių, Dusmenų, Elektrėnų, Kazokiškių, Kietaviškių, Onuškio, Semeliškių, Vievio ir Vytautavos parapijos. Dekanato dekanas yra Elektrėnų klebonas, mons. Jonas Sabaliauskas. Dekanate yra apie 25500 katalikų.

Mažiausia Bažnyčios „ląstelė“ – parapija

Parapija yra pastoviai įsteigta dalinės Bažnyčios (vyskupijos) dalis. Ji steigiama vyskupo dekretu. Jos centras yra parapijinė bažnyčia. Parapijai vadovauti skiriamas pastoviai joje dirbantis kunigas – klebonas. Klebonui vadovauti skiriami kunigai pagalbininkai, arba vikarai. Taip pat gali pagelbėti altaristos arba rezidentai (tik gyvenantys parapijoje, bet neatliekantys kokių nors pareigų. Jeigu bažnyčia nėra parapijinė, arba koplyčia, jai vadovauja rektorius).