SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

" Sutvirtinimas suteikiamas tik vieną kartą, tačiau šventu patepimu sukelta dvasinė dinamika išlieka laike. Mes niekuomet nebaigsime vykdyti užduoties visur skleisti kvapsnį švento gyvenimo, įkvėpto žavinčio Evangelijos paprastumo.

Nė vienas nepriimas Sutvirtinimo tik sau vienam, bet tam, kad bendradarbiautų siekiant dvasinio kitų augimo. Tik taip atsiverdami ir išeidami iš savęs pasitikti brolių ir seserų galime iš tikrųjų augti, o ne vien apgaudinėti save, jog šitai vyksta. Tai, ką priimame kaip Dievo dovaną, turi būti atiduodama – dovana turi būti dovanojama, kad neštų vaisių ir nebūtų palaidota dėl savanaudiškų baimių, kaip mokoma palyginime apie talentus (Mt 25, 14–30). Taip pat ir sėkla: rankose laikomas sėjamas grūdas privalo būti pasėtas, o ne padėtas į spintą ir paliktas. Turime atiduoti Šventosios Dvasios dovaną bendruomenei. Aš raginu sutvirtinamuosius „neuždaryti“ Šventosios Dvasios, nesipriešinti Vėjui, kuris pučia ragindamas juos keliauti laisvėje; negesinti degančios meilės Liepsnos, kviečiančios atiduoti gyvenimą Dievui ir broliams. Tegul Šventoji Dvasia suteikia mums apaštališkos drąsos skelbti Evangeliją darbu ir žodžiu tiems, kuriuos sutinkame savo kelyje. Darbais ir žodžiais, bet gerais žodžiais: tokiais, kurie ugdo. "

Popiežius Pranciškus

Bendrosios audiencijos katechezė „Sutvirtinimas ugdo bažnyčią“

2018 m. birželio 6 d.


Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra „įkrikščioninimo sakramentai“, kurių vienybę privalu išsaugoti. Todėl tikintiesiems aiškintina, jog tas sakramentas būtinas Krikšto malonei atbaigti. „Sutvirtinimo sakramentu jie tobuliau sujungiami su Bažnyčia, apdovanojami ypatinga Šventosios Dvasios stiprybe ir šitaip dar griežčiau įpareigojami kaip tikri Kristaus liudytojai skleisti ir ginti tikėjimą žodžiu ir veiksmu.“ (KBK 1258)

Sutvirtinimo sakramentą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo. (CIC 889)

Džiaugiamės, kad Jūs apsisprendėte ruoštis Sutvirtinimo sakramentui!

Mūsų bažnyčioje pasirengimas Sutvirtinimui prasideda rudenį ir tęsiasi iki pavasario. Susitinkame kartą per savaitę. Pasiruošimas prasideda rudenį (spalio pradžioje), o baigiasi pavasarį (gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje). 

Dalyvavimas pasiruošimo programoje yra būtinas, tačiau esant svarbiai priežasčiai, dar prieš užsiėmimą Sutvirtinimo sakramento kandidatas turėtų informuoti grupės vadovą/-ę apie savo nedalyvavimą. Pasiruošimo susitikimai vyksta bažnyčioje, katechezių klasėje.

Kadangi joks pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be dalyvavimo sekmadienio šv. Mišiose, todėl pasirengimo laikotarpiu yra būtinas dalyvavimas sekmadienio šv. Mišiose mūsų bažnyčioje.

Sutvirtinimo sakramentui ruošiamasi iš YOUCAT katekizmo (katekizmą galima įsigyti pas vadovą/-ę prasidėjus ruošimuisi). Pasiruošimo pabaigoje t.y. pavasarį, yra susitinkama su jaunuolių tėvais (jei yra pilnamečių, kurie ruošiasi šiam sakramentui, ir su jais) tam, kad būtų aptarti įvairūs Sutvirtinimo sakramento šventės klausimai.