KRIKŠTO SAKRAMENTAS

" Krikštas leidžia Kristui gyventi mumyse ir gyventi vienybėje su juo, kiekvienam pagal savo padėtį bendradarbiauti Bažnyčioje, siekiant perkeisti šį pasaulį. Krikšto maudynė priimama tik vieną kartą, ji nušviečia visą gyvenimą, veda mūsų žingsnius į dangiškąją Jeruzalę. Yra būklė prieš Krikštą ir po jo. Šis sakramentas suponuoja tikėjimo kelionę, kurią vadiname katechumenatu ir kuri yra akivaizdi, kai Krikšto prašo suaugęs žmogus. Tačiau nuo senovės krikštijami taip pat vaikai remiantis jų tėvų tikėjimu (plg. Kūdikių Krikšto apeigynas. Įvadas, 2). Norėčiau jums apie tai šį tą pasakyti. Kai kurie žmonės mano: kam krikštyti vaiką, kuris to nesupranta? Palaukime, kol jis užaugs, supras, tuomet pats paprašys Krikšto. Tai reiškia nepasitikėti Šventąja Dvasia, nes kai pakrikštijame vaiką, į tą vaiką įžengia Šventoji Dvasia ir jame Šventoji Dvasia nuo vaikystės puoselėja krikščioniškąsias vertybes, kurios po to ima skleistis. Kiekvienam žmogui, visiems vaikams reikia visada duoti šią galimybę turėti savyje Šventąją Dvasią, kuri vestų juos per gyvenimą. Nepamirškite krikštyti savo vaikų! Nė vienas nenusipelno Krikšto, kuris visuomet yra laisvai duodamas kaip dovana visiems, tiek suaugusiems, tiek vaikams. Ši dovana panašiai kaip gyvybės kupina sėkla šaknijasi ir duoda vaisių tikėjimu maitinamoje dirvoje. "

Popiežius Pranciškus

Bendrosios audiencijos katechezė „Krikštas – pirmasis sakramentas

2018 m. balandžio 11 d.

Krikštas – gyvenimo ir Dievo karalystės durys – yra pirmasis Naujojo Įstatymo sakramentas, Kristaus įsteigtas visiems žmonėms, kad jie galėtų pasiekti amžinąją laimę. Krikštu žmonės įjungiami į Bažnyčią ir tampa Šv. Dvasios statomomis Dievo buveinėmis, karališkosios kunigystės ir šventosios Tautos nariais.

Katalikų tėvų pareiga gimusį kūdikį nedelsiant pakrikštyti.

Tėvai kreipiasi į savo parapijos kunigus prašydami krikšto. Patartina, kad tėvai ir krikštatėviai būtų susipažinę su Krikšto sakramento prasme, apeigomis. Tėvams pasiruošti dovanojama knyga „Kūdikių krikštas“, su kunigu aptariamos Krikšto sakramento apeigos. Tėvams būtina turėti kūdikio gimimo liudijimą.

Patartina kūdikiams duoti krikščioniškus vardus, kad jie turėtų šventąjį globėją ir pavyzdį.

Krikštatėviais gali būti praktikuojantys katalikai (nuo 16 metų amžiaus), nes jie tampa dvasiniais kūdikio globėjais ir įgyja pareigą pagelbėti tėvams krikščioniškai išauklėti krikštijamąjį kūdikį.

Nekrikštyti vaikai nuo 7-erių metų ir vyresni Krikštui parengiami taip, kaip ir kiti jo bendraamžiai Pirmajai išpažinčiai ir šv. Komunijai.

Suaugęs žmogus ar jaunuolis gali būti krikštijamas tik jo paties noru bei prašymu ir deramai pasirengęs. Jis turi išmanyti krikščionių tikėjimo bei doros pagrindus ir būti pasiryžęs jų laikytis, taip pat pažinti šv. Mišių bei sakramentų apeigas ir mokėti maldingai gyventi, puoselėti krikščioniškas vertybes.

Mūsų parapijoje Krikštas švenčiamas parapijos bažnyčioje šeštadieniais arba sekmadieniais, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. 

Dėl suaugusiųjų Krikšto Kaišiadorių vyskupijoje.