MALDOS


Krikščioniškoji malda yra Dievo ir žmogaus Sandoros Kristuje ryšys. 
Joje veikia ir Dievas, ir žmogus; ji kyla iš Šventosios Dvasios ir iš mūsų; 
suvienyta su žmogumi tapusio Dievo Sūnaus žmogiškąja valia, ji visa nukreipta į Tėvą. (KBK 2565)


Tikėjimo išpažinimas

Apaštalų tikėjimo išpažinimas

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;

ir į Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
(nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame)
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų,
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventąją Dvasią,
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.

             *

Kryžiaus ženklas (žegnojimasis)

VARDAN DIEVO – Tėvo + ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

             *

Viešpaties malda („Tėve mūsų...“)

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

             *

Dievo pagarbinimas

GARBĖ DIEVUI – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

             *

MALDA VIENYBĖJE SU ŠVČ. DIEVO MOTINA MARIJA

Angelo pasveikinimas (Ave, Maria)

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

             *

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS

             *

„Viešpaties angelas“

Tai malda, kuria apmąstome Dievo įsikūnijimo įvykį (plg. Lk 1, 26-56):


VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai:
„Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios".
Sveika, Marija...

„Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį".
Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.
Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.
Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

             *

Šv. Bernardo malda

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, 

šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, 

Mergelių Mergele ir Motina! 

Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų. 

Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

             *

Marijos giesmė (Magnificat)

Kartu su Marija šloviname Dievą už „didžius dalykus“, kuriuos Jis padarė nuolankiai tarnaitei, o per ją ir visiems žmonėms(plg. (Lk 1, 46-55):


MANO SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Viešpats,
ir šventas yra jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

             *

Tavo apgynimo šaukiamės

Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki

             *

MALDA PIVAŠIŪNŲ MARIJAI

Švenčiausioji Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, Dievo ir mūsų Motina! Tavo padedami ir užtariami mes tikimės išmelsti malonių sau, Bažnyčiai ir Tėvynei.

Nuliūdusiųjų Paguoda, Tavęs nuolatos šaukiasi vargų prispaustieji ir baimės apimtieji. Tavyje paguodą ir paramą suranda visi, kurie ieško Tavo pagalbos, kai šeimas ir kraštą ištinka nelaimės.

Bažnyčios Motina, apsaugok mus nuo pavojų, suteik tikėjimo dovaną, gelbėk nuo dvasinės mirties, pagydyk abejingas širdis, duok malonių mūsų sielai ir kūnui. Mes trokštame būti Tavo Sūnaus Prisikėlimo dalininkai.

Pivašiūnų Marija, Tavo globai pavedame Šv. Tėvą, vyskupus, kunigus, visas Dievui atsidavusias sielas, Lietuvos jaunimą ir Bažnyčią. Amen.

Tėve mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui…


Malda už mirusius

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie,
ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.
Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

         *

Malda šv. arkangelui Mykolui

Malda sukurta popiežiaus Leono XIII.

Šventasis Arkangele Mykolai,
gink mus kovoje
ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų.
Nuolankiai meldžiame,
kad Dievas jį sutramdytų,
o tu, dangaus galybių Kunigaikšti,
šėtoną ir visas piktąsias dvasias,
kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas,
Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

         *

ŠEIMOS MALDOS

         *

LITANIJOS

     VELYKŲ STALO VALGIŲ PALAIMINIMAS