REIKŠMINGOS PARAPIJOS IR BAŽNYČIOS DATOS

1988-09-08 Įvyko steigiamasis Sąjūdžio mitingas Elektrėnuose. Dalyvavo apie 3000 elektrėniečių ir svečių.

1988-12-16 Steigiamasis Elektrėnų religinės bendruomenės ir bažnyčios statybos susirinkimas.

1989-01-20 Trakų r. vykdomajam komitetui pateiktas prašymas užregistruoti Elektrėnų religinę bendruomenę ir leisti statyti bažnyčią. Surinkti 1682 parašai. Elektrėnuose tuo metu gyveno 18000 žmonių.

1989-03-16 Religijos reikalų taryboje prie TSRS Ministrų tarybos įregistruota Elektrėnų religinė bendruomenė. Trakų rajono vykdomasis komitetas įpareigotas skirti žemės sklypą bažnyčios statybai.

1989-04-07 Sudarytas bažnyčios religinės bendruomenės komitetas iš 25 narių.

1989-04-27 Kunigas Jonas Sabaliauskas paskirtas Kietaviškių parapijos klebonu. Šiai parapijai priskirti ir Elektrėnų tikintieji.

1989-06-04 Įvyko pirmosios šv. Mišios Elektrėnuose. Jos buvo aukojamos tuometinės valgyklos salėje (dab. Rungos g. 12, II aukšte).

1989-07-26 Įrengta pirmojilaikina koplyčia. Ji įsikūrė buvusioje Elektrėnų komunalinio ūkio salėje (vėliau buvusioje savivaldybės Tarybos posėdžių salėje).

1989-08-23 „Baltijos kelias“, kuriame dalyvavo nemažai elektrėniškių.

1990-01-15 Įsteigta Elektrėnų parapija pagal visus Bažnyčios teisės kanonus. Naująją Kaišiadorių vyskupijos parapiją sudarė iš Kietaviškių parapijos išskirti: Elektrėnų miestas, Girkalnio, Mažiklių, Sabališkių, Žebertonių, Giedraitiškių, Kakliniškių, Geibonių kaimai, pusė Abromiškių kaimo ir buvęs Alinkos kaimas. Parapijos teritorija – 60 kv. km, tuomet joje gyveno apie 20 tūkst. gyventojų, dauguma jų – katalikai. 

1990-04-28 Pirmosios krikštynos parapijoje.  

1990-06-30 Vyskupo raštu Elektrėnų parapijai suteiktas Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės titulas ir patvirtinta bažnyčios statybos pradžia, pašventinant kertinį akmenį.

1990-06-30 Įvyko šv. Mišios lauke, kuriame pagal architekto Henriko Kęstučio Šilgalio projektą bus statoma bažnyčia. Vyskupas Juozas Matulaitis pašventino kertinį Elektrėnų bažnyčios akmenį. Tai buvo bažnyčios statybos pradžia. 

1991-06-04 Elektrėnų parapijos delegacija Lomžoje (Lenkija) dalyvavo susitikime su Popiežiumi Jonu Pauliumi II.

1996-04-18 Iš Pivašiūnų atvežtas ir sumontuotas varpas. Jis buvo užkastas ir paslėptas žemėse. Varpą padovanojo vyskupas Juozas Matulaitis.

1996 m. Žinomi menininkai kūrė bažnyčios interjerą:

- Lietuvos nacionalinės premijos laureatas skulptorius Stanislovas Kuzma sukūrė „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūrą;

- Lietuvos valstybinės premijos laureatė, menininkė Nijolė Vilutytė, sukūrė keturis kryžius su evangelistų simboliais. Simboliai atlikti sgrafito technika;

- skulptorius Mindaugas Šnipas sukūrė altorių ir bažnyčios duris;

- tekstilininkė Jonė Strigūnaitė-Paulauskienė išaudė 4 bažnytines procesijos vėliavas: Švč. Dievo Motinos Marijos, šv. Juozapo, šv. Jono Krikštytojo ir šv. Kazimiero;

- tekstilininkė Loreta Valienė sukūrė liturginius rūbus ir arnotus;

- juvelyrė Laima Grikšaitė-Kėrienė sukūrė žvakides.

1996-03-31 Verbų sekmadienis. Naujoje bažnyčioje įvyko pirmosios šv. Mišios.

1996-04-07 Švenčiamos pirmosios Velykos naujoje bažnyčioje.

1996-07-16 Sukurtas pirmasis tabernakulis. Autorius – architektas Henrikas Kęstutis Šilgalis.

1996-07-19 Popiežiaus sveikinimas bažnyčios konsekravimo proga.

1996-07-28 Popiežiaus nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Justo Mullor Garcia kartu su vyskupais Juozu Matulaičiu ir Juozu Tunaičiu konsekravo Elektrėnų bažnyčią. Pasirašytas bažnyčios ir altoriaus konsekravimo aktas.

1996-08-10 Naujoje bažnyčioje suteiktas pirmasis Santuokos sakramentas.

1997-10-05 Uragano metu 12 val. 15 min. šv. Mišių metu nugriuvo du bokštai.

1997-12-25 Kalėdų išvakarėse bažnyčioje pastatyta pirmoji prakartėlė.

1998 m. Atlikti bokštų rekonstrukcijos darbai. Darbus atliko UAB „Geostatyba“. Vadovas Antanas Astrauka.

1998 m. Menininkė Nijolė Vilutytė sukūrė freską „Kryžiaus kelias – išsivyniojusi drobulė“. Freska atlikta sgrafito technika.

2000-06-03 Bažnyčią aplankė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

2001-04-22 Po šv. Velykų pirmą kartą bažnyčioje koncertavo Lietuvos džiazo meistrų trio: Vytautas Mikeliūnas (smuikas), Gediminas Laurinavičius (mušamieji), Eugenijus Kanevičius (kontrabosas). Buvo atlikta E. Kanevičiaus „Velykinė siuita“. Bažnyčia tampa kultūros traukos centru.

2002-02-05 Kęstutis Vaitukaitis įregistravo Elektrėnų bažnyčios vargonų paramos fondą ir paaukojo fondui 1848 Lt, t. y. savo, kaip Elektrėnų mero, mėnesinį atlyginimą. Vasario 15 d. įvyko pirmasis Vargonų paramos fondo valdybos posėdis. Valdybos nariai: klebonas Jonas Sabaliauskas, „Elektrėnų žinių“ redaktorius Juozas Janonis ir muzikos mokytoja Rita Jurgaitienė. Fondo direktoriumi paskirtas Juozas Janonis, finansininke – Vida Mikalajūnienė.

2003 m. Sukurtas naujas tabernakulis. Autorius – architektas Henrikas Kęstutis Šilgalis. Tabernakulio dekoratyviniai raižiniai sukurti pagal menininkės Nijolės Vilutytės piešinius.

Skulptorius Stanislovas Kuzma sukūrė „Marijos su kūdikiu“ skulptūrą. Skulptūra skirta bažnyčios titului ir pastatyta Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje.

2003-06-01 Suruošta pirmosios komunijos šventė vaikams.

2003-06-22 Iškilmingai į kunigus įšventintas elektrėnietis Mindaugas Sabonis.

2004-09-30 Nauja sakykla, pjedestalas kryžiui. Autorius – architektas Henrikas Kęstutis Šilgalis.

Sakyklai suteiktas atverstos knygos įspūdis.

2004 m. Atstatyti bažnyčios bokštai. Sutvarkyti šventoriaus takai. Atstatyme dalyvavo UAB „Energetiniai statybos projektai“.

2006 m. Įrengtos dvi šarvojimo salės.

2006-07-06 Atidengtas paminklas Elektrėnų krašto partizanams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Projekto autorius – architektas Arūnas Butrimavičius. Darbus vykdė L. Kalinausko individuali įmonė.

2006-08-27 Iškilmingomis šv. Mišiomis ir koncertu pažymėtas parapijos dešimtmetis. Vargonus pašventino Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis.

2007-06-17 Baigtas bažnyčios vargonų statybos pirmas etapas – įrengta 20 registrų. Vargonus statė profesionalus vargonų meistras Laimis Pikutis.  Konsultavo ir vargonams įkvėpti sielą padėjo vargonininkas maestro Bernardas Vasiliauskas. 

Pirmą kartą Elektrėnų bažnyčioje sugaudė didžiausi Kaišiadorių vyskupijoje vargonai, vieni iš dešimties didžiausių vargonų Lietuvoje. Koncertavo Bernardas Vasiliauskas ir solistė Danguolė Juodikaitytė.

2007-06-28 Į Elektrėnus atkeliavo Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės relikvijos.

2008 m. Įrengta parapijos salė.

2008-10-21 Popiežius Benediktas XVI suteikė Jo Šventenybės kapeliono (monsinjoro) titulą Kaišiadorių vyskupijos kunigui – dekanui Jonui Sabaliauskui, Elektrėnų parapijos klebonui.

2008-11-23 Kristaus – Visatos Valdovo iškilmėje Jo Ekscelencija apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas dr. Peter Stephan Zurbriggen kartu su savo sekretoriumi monsinjoru dr. J. F. Lantheaume lankėsi Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių karalienės parapijoje. Nors lauke siautėjo pirmoji tų metų žiemos pūga, bažnyčia buvo pilnutėlė.

2009-05-24 Iškilmingai pažymėtas klebono Jono Sabaliausko kunigystės 20-metis.Koncertavo Lietuvos džiazo meistrai – saksofonininkas Janas Maksimovičius ir kontrabosininkas Eugenijus Kanevičius.

2010-05-08 Bažnytinio choro „Salve“ 15-metis.

2010-08-22 Iškilmingomis Šv. Mišiomis pažymėti Elektrėnų miesto 50-metis ir parapijos 20-metis. Pagerbti miestui ir parapijai nusipelnę žmonės. 

Atidengtas akmens skulptūrų parkas. Skulptūrų autorius – Domininkas Čepas. Sukurtos skulptūros:Elektrėnų 50-mečiui“, „Parapijos 20-mečiui“, „Lietuvos vardo 1000-mečiui“,  Nuskendusiems kaimams“. 

2010-09-26 Baigtas bažnyčios vargonų statybos antras etapas – 5 registrai. Vargonus sukūrė ir pastatė vargonų meistras Laimis Pikutis.

2011-08-21 15 metų bažnyčios gyvavimo sukakties šventė.

2012 m. Pagaminti ir pastatyti nauji suolai ir klausyklos. Projektavo Dainius Marcinkevičius. Pagamino UAB „Clemence Richard“. 

2012-05-03 Parapijos Šeimos šventė.

2012-05-16 Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kanoninė vizitacija Elektrėnų parapijoje.

2012-09-04 Bažnyčią aplankė kaimyninių šalių vyskupai. Svečius lydėjo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Svečiai vyskupai:  arkivyskupas Tadeuš Kondrusievič (Baltarusija), arkivyskupas Zbignevs Stankevičs (Latvija), vyskupas Pacyfik Dydycz OFMCap, vyskupas Jerzy Mazur SVD, vyskupas Tadeusz Bronakowski (Lenkija), vyskupas Rimantas Norvila (Lietuva), vyskupas Arūnas Poniškaitis (Lietuva). Juos lydėjo kunigas Pawel Naumowicz Mic, kunigas Marius Rudzinskas ir kiti.

2013 m. Pakeisti visi bažnyčios langai ir šoninės durys su stiklo paketais. Apšiltintos bažnyčios lubos.

2014-03-30 Lenkijos Respublikos įmonė „Elektroakustika RDUCH“ JARO-SERWIS naujai įgarsino bažnyčią.

2015 m. Atlikti vidaus remonto darbai. 

2015 m. Skulptorius Mindaugas Junčys sukūrė Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo skulptūrą.

UAB „Rudmarma“ įrengė Jono Pauliaus II koplyčią. Koplyčią projektavo Vytautas Tracevičius.

2015-09-27 Pašventinta Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo koplyčia.

2015-12-20 Sakralinės vokalinės muzikos koncertas. Svečiavosi ansamblis „Aba Taano“ (vadovas Ssenteza Derrick) iš Ugandos sostinės Kampalos (Centrinė Afrika).

2016 m. Sukurta ir pastatyta krikštykla. Autorius – Vytautas Tracevičius.

2016-03-17 Šv. Jono Pauliaus II koplyčioje sumontuotas menininkės Nijolės Vilutytės sukurtas vitražas „Šv. Jonas Paulius II – Viešpaties piligrimas Lietuvoje. 1993“. Meistras – Daugis  Bumbulis.

2016 m. Naujai perdažyta bažnyčios išorė, fasadas ir bokštai.

2016-08 Sumontuotas Mergelės Marijos koplyčioje menininkės Nijolės Vilutytės sukurtas vitražas „Viešpaties Jėzaus  krikštas“. Meistras – Daugis Bumbulis.

2018-07-06 Vyskupas Jonas Ivanauskas pašventino varpus, dedikuotus pal. Teofiliui Matulioniui, vyskupui kankiniui, Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Šv. Kazimierui – Lietuvos globėjui. (Mecenatai, rėmėjai ir aukotojai).