SANTUOKOS SAKRAMENTAS

Šv. Paulius Laiške efeziečiams pabrėžia, kad krikščionys sutuoktiniai atspindi didelį slėpinį: Kristaus įsteigtą ryšį su Bažnyčia, santuokinį ryšį (plg. Ef 5, 21–33). Bažnyčia yra Kristaus sutuoktinė. Toks yra jų santykis Tai reiškia, kad Santuoka atitinka specifinį pašaukimą ir turi būti suvokiama kaip pašventinimas (plg. Gaudium et spes, 48; Familiaris consortio, 56). Tai yra pašventinimas: vyras ir moteris pašventinami jų meilėje. Sutuoktiniams sakramento galia pavedama tikra misija, kad jie, pradėdami nuo paprastų kasdienių dalykų, padarytų regimą meilę, kuria Kristus myli Bažnyčią ir toliau atiduodamas už ją savo gyvenimą ištikimai ir tarnystės dvasia.

Išties nuostabus Dievo planas glūdi Santuokos sakramente! Jis skleidžiasi per žmogiškojo būvio paprastumą ir trapumą. Gerai žinome, kiek daug sunkumų ir išbandymų patiria sutuoktiniai. Svarbu išlaikyti gyvą ryšį su Dievu, kuris yra jų santuokinio ryšio pamatas. O tikras ryšys visuomet yra su Viešpačiu. Kai šeima meldžiasi, šis ryšys išsaugojamas. Kai vyras meldžiasi už žmoną ir žmona – už vyrą, jų ryšys tampa stiprus; vienas meldžiasi už kitą.

<...> Prašau, ačiū ir atsiprašau. Vartojant šiuos tris žodžius, vyrui meldžiantis už žmoną ir žmonai už vyrą, turint įprotį susitaikyti iki dienos pabaigos, santuoka eis pirmyn. Trys stebuklingi žodžiai, malda ir visuomet susitaikymas <...>. "

Popiežius Pranciškus

Bendrosios audiencijos katechezė „Santuokos sakramentas

2014 m. balandžio 2 d.


Santuoka – santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris sukuria bendrą gyvenimą, gyvybę ir jėgą ima iš pačios dieviškojo kūrimo pradžios, o Kristų tikintiems ši sutartis pakyla į aukštesnį laipsnį, nes tampa vienu iš Naujojo Testamento sakramentu. 

Raginama, kad katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, tepriima jį prieš jungtuves, kad Santuokos sakramentu būtų įsijungiama į pilnavertį krikščionišką gyvenimą. Sužadėtiniams patartina priimti išpažintį ir per pačias jungtuves priimti šv. Komuniją.

Dėl Santuokos sakramento sužadėtiniai kreipiasi prieš pusmetį. Primename, kad Bažnytinė santuoka yra pripažinta valstybės. 

Prieš apeigas reikia žinoti:

Bažnyčia, kurioje bus sudaroma Santuoka, yra pašventinta vieta, skirta Dievo garbinimui, todėl apeigų dalyviams privalu gerbti bažnyčios pastato šventumą. Bažnyčioje nedera kramtyti kramtomą gumą, kelti triukšmą mobiliaisiais telefonais ar tarpusavio pokalbiais. Prašome, kad santuokos apeigų dalyvių aprangoje jaustųsi pagarba šventovei. Nedera dalyviams dėvėti sportinių, laisvalaikio drabužių ar avalynės. Vyrams rekomenduojame vilkėti kostiumą, moterims – kostiumėlį, iškilmingą suknelę, tačiau su pridengtais pečiais ir krūtine. Primename, jog bažnyčioje netinka nuogumo demonstravimas – todėl pasirinkite iškilmingą, bet padorią aprangą. Asmenims, apsvaigusiems alkoholiniais gėrimais, draudžiama dalyvauti religinėse apeigose. Fotografuojančius / filmuojančius asmenis taip pat prašome išlaikyti aprangos šventinį stilių bei nelaipioti prie altoriaus laiptelių. Prašome jaunavedžius, kad iš anksto susitikę su fotografu / operatoriumi perspėtumėte juos dėl šventinės aprangos ir elgesio Santuokos sakramento šventimo metu. Taip pat primename, kad punktualumas yra mūsų visų bendras gėris, todėl laikykimės jo. Labai prašome nebarstyti netikrų žiedlapių, ryžių bažnyčios viduje arba šventoriųje, taip pat nepatartina leisti balandžių, nes vėliau jiems sugrįžus nėra kam jų gaudyti. Barstant tikrus žiedlapius šventoriuje, darant patiems žvakių kelią dera iš anksto susitarti, kas po apeigų viską sutvarkys, galite kreiptis į zakristijonę. Prašome pasirūpinti, kad prieš apeigas jaunavedžių žiedai būtų padėti ant jiems skirto staliuko. Jei santuokos metu priimsite šv. Komuniją – reikia prieš Santuoką atlikti išpažintį bei iš anksto perspėti apeigoms vadovausiantį kunigą. Apie jūsų sudarytą Santuoką  bus pranešta civilinėje metrikacijoje.

Prašant leidimo tuoktis kitoje parapijoje, reikia turėti krikšto išrašą, kuriame turi būti visi įrašai, užtikrinantys galiojimą. Dėl šio leidimo kreipiasi patys jaunavedžiai. Leidimas tuoktis kitoje parapijoje išduodamas, kai klebonas yra moraliai įsitikinęs, kad jo parapijiečiai yra tinkamai pasiruošę santuokai.

Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo.