CARITAS

Elektrėnų parapijos Caritas grupė įkurta 1990 m. gegužės 26 d. Pirmoji Caritas reikalų vedėja buvo Genovaitė Tekorienė. Nuo 2002 m. Caritas veiklai vadovavo Aldona Frejuvienė. Karitatyvinėje veikloje dalyvavo 12 savanorių. Gavus paramą iš Maltos ordino fondo, buvo teikiama pagalba nemažam žmonių skaičiui. 

Pagrindinės Caritas veiklos kryptys buvo labdaringa veikla, ligonių lankymas, aktyvus dalyvavimas Kaišiadorių vyskupijos organizuojamuose renginiuose, maldingos kelionės į Lomžą, Pivašiūnus, Šiluvą, Žemaičių Kalvarija, Guronis.

2013–2016 m. Caritas reikalų vedėja buvo paskirta Aida Aleksandravičiūtė. Tais metais savanorių skaičius išaugo iki 24 narių, buvo priimta daugiau jaunų savanorių.

Nuo 2017 m. iki šiol parapijos Caritas vadovauja Danutė Sabonienė. Parapijoje yra 24 Caritas savanoriai, kurie savo malda ir darbais aktyviai dalyvauja bažnyčios gyvenime: švenčia valstybines, religines, kalendorines šventes, Caritas narių jubiliejus; dalyvauja mirusiųjų laidojimo apeigose; dalis savanorių gieda bažnyčios chore. Savanoriai aktyviai dalyvauja socialinėje veikloje: Šv. Velykų ir Šv. Kalėdų proga lanko senelius Elektrėnų savivaldybės senelių namuose, bendrauja su jais, įteikia kuklias dovaneles,  kiekvieną ketvirtadienį padeda kunigui ligoninėje lankyti ligonius. Caritas nariai priima gyventojų atneštus drabužius, išrūšiuoja juos ir išdalina stokojantiems. Pagal galimybes materialiai remia našlaičius ir vienišus senelius.

Elektrėnų parapijos Caritas dalyvauja akcijoje ,,Gerumas mus vienija“, platina „Katalikų pasaulio“ leidyklos knygas. Savo veiklą Caritas publikuoja Elektrėnų savaitraščiuose. Glaudžiai bendradarbiauja su Elektrėnų savivaldybės Socialinių paslaugų skyriumi.       

Caritas grupė aktyviai įsitraukia į parapijos gyvenimą, minint ir organizuojant religines šventes: kiekvieno mėnesio antrąjį penktadienį Caritas nariai adoruoja Švč. Sakramentą, Šv. Devintinių dieną puošia altorėlį šventoriuje. Prisideda prie Bažnyčios aplinkos ir gerbūvio puoselėjimo  įvairių talkų metu. 

Caritas nariai aktyviai dalyvauja Kaišiadorių vyskupijos organizuojamuose renginiuose. Patys organizuoja piligrimines keliones, dalyvauja Caritas dienoje Pivašiūnuose, organizuoja  Advento ir Gavėnios rekolekcijas.

Jeigu norėtumėte prisijungti prie Elektrėnų parapijos Caritas grupės veiklos ir ištiesti pagalbos ranką – kviečiame prisijungti prie savanorių komandos!