LIGONIO PATEPIMO SAKRAMENTAS

"Šis pavedimas yra aiškiai ir tiksliai patvirtintas Jokūbo laiške, kuriame sakoma: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14–15). Kalbama apie praktiką, gyvavusią jau apaštalų laikais. Jėzus mokė savo mokinius reikšti ypatingą meilę ligoniams ir kenčiantiesiems, perdavė jiems gebėjimą ir užduotį – per ypatingą Ligonių sakramento malonę apdovanoti juos paguoda ir ramybe Jo vardu ir pagal Jo širdį. Tačiau tai neturi mūsų vesti į primygtinį stebuklo siekį ar įsitikinimą, kad visuomet ir kiekvienu atveju įmanoma išgyti. Tai suteikia tikrumą, kad Jėzus yra arti ligonio ir senyvo žmogaus, nes kiekvienas senyvas žmogus, kiekvienas vyresnis nei 65 metų gali priimti šį sakramentą, per kurį pats Jėzus artinasi prie žmogaus.

Kai žmogus serga, kartais svarstoma: „Pakvieskime kunigą, tegu ateina“; „Ne, tai gali atnešti nelaimę, nekvieskime“ arba „Ligonis gali išsigąsti“. Kodėl taip mąstome? Nes įsivaizduojame, kad po kunigo ateina eilė laidojimo tarnybai. Tai netiesa. Kunigas ateina padėti ligoniui ar senyvam žmogui; todėl toks svarbus kunigo lankymasis pas ligonius."

Popiežius Pranciškus

Bendrosios audiencijos katechezė „Ligonių patepimas“

2014 m. vasario 26 d.


Ligonio patepimo sakramentas sutvirtina ligonio sielą išganymui, padeda kūnui kovoti su liga. Ligonio patepimo sakramentas labai svarbus, nes jis gydo, taip kaip ir atgailos sakramentas. Būtina ligonio sakramento šventime dalyvauti visiems namiškiams. Tai nėra vien teikėjo-kunigo ir žmogaus, priimančio šį Dievo malonės regimąjį ženklą, šventimas. Šis sakramentas yra bendruomenės sakramentas. Tai reikalinga, nes šio sakramento šventimo metu tikinčiųjų malda ir Dievo malone ligonis gydomas ir sustiprinamas. 

Katalikas rūpinasi priimti Ligonio patepimo sakramentą kiekvienos rimtos ligos pradžioje, o jai užsitęsus, šį sakramentą galima kartoti. Tai ne mirštančiojo sakramentas, bet ligonio patepimo sakramentas. Per jį Dievas gydo. 

Kambarys paruošiamas sakramento šventimui. Altorėlis paruošiamas ligonio kambaryje. Jį uždengiame balta staltiese, pastatome kryžių arba šventą paveikslą, uždegame dvi žvakes. Paruošiame vatos kunigui nusivalyti pirštus patepus ligonį šventais aliejais.

Ligoniai lankomi kiekvieną ketvirtadienį Elektrėnų miesto ligoninėje ir norintiems teikiamas Ligonių sakramentas, sudaromos galimybės atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą.

Abromiškių reabilitacijos ligoninėje besigydantiems ligoniams kiekvieną trečiadienį 16 val. aukojamos Šv. Mišios. Esant būtinybei, ligonių ar artimųjų prašymu, ligoniai lankomi namuose bet kuriuo laiku.