PARAPIJOS TARYBOS

Ekonominė taryba

Parapijos ekonominė taryba vadovaujasi Kanonų teisės kodeksu, vietos ordinaro išleistais potvarkiais ir veikia išvien su klebonu (arba administratoriumi) kompetentingai valdant parapijos turtą: padeda klebonui rūpintis naujų parapijos objektų statyba, senų, parapijai naudingų statinių remontu, padeda ieškant statybinių medžiagų ir jas perkant; prižiūri statybos ir remonto darbų kokybę, ieško finansavimo šaltinių parapijos vykdomiems darbams; tvarko žemės nuosavybės ir nuomos reikalus, vertina pateiktus ūkinius projektus; pataria klebonui įvairiais buities klausimais ir informuoja, kokia parapijiečių nuomonė apie projektus; apskritai pataria dėl visos ūkinės veiklos ir samdomų (laikinų arba nuolatinių) darbuotojų atlyginimo. PET visus sprendimus priima posėdžiuose. Klebonas išklauso PET siūlymus. 

Nariai:

Mons. J. Sabaliauskas – pirmininkas
Dr. A. Klumbys
R. Raulinaitis
V. Rastenis
G. Sakalinskas

K. Vaitukaitis


Pastoracinė taryba

„Ji turi tik patariamąjį balsą ir veikia pagal diecezijos vyskupo nustatytas normas“. (Kanonų teisės kodeksas, kan. 536 n.2)

Nariai: 

Mons. J. Sabaliauskas – pirmininkas
Dr. A. Klumbys – vicepirmininkas
R. Raulinaitis
V. Rastenis
G. Sakalinskas
V. Rakauskienė
M. Kuliešienė
K. Kuliešius
R. Matonienė
R. Matakas
G. Tekorius
E. Janavičienė
D. Sabonienė
V. Norkūnienė
A.Norkūnas
R. Ručinskas
R. Šabūnienė

K. Vaitukaitis
I. Verbickienė

Ekonominė ir pastoracinė tarybos patvirtintos Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko 2019-04-15.